කොරතොට අංගම්පොර සම්ප්‍රදාය සම්බන්ධ කරගන්න

ශ්‍රී ලාකාවේ අතීතයේ සටන් පරම්පරා කිහිපයක් පැවති අතර මේ වන විට ඒවා බහෝ දුරට අභාවයට ගොස් ඇති බවද නොරහසකි. ඉතිහා‍සයේ පටන් අප සටන් පරම්පරාව හැඳින්වූයේ කොරතොට ආරච්චි පරපුර ලෙස ය. අප සටන් කලාව කඩුවෙල කොරතොට ග්‍රාමය කේන්ද්‍ර කරගෙන ජීවත් වූ ප්‍රභල සටන් පරපුරකි.

අපව සම්බන්ධ කර ගැනීමට...

අපේ අංගම් මඩුව සිතියම


නගරයේන් ඈත්ව කොළඹ අග නගරයේ සිට කිලෝමීටර 35කින් පමණ එපිට ඇති කොරතොට ගමේ මනරම් වෙල්යායක් මැද අප අංගම් මඩුව පිහිටා ඇත.

අපි ගැන තොරතොරු වෙනත් සම්බන්ධිත වෙබ් අඩවි

ඇඟේ මැඩිල්ල රණපිල
ලි.ප. අංකය. CD/03/04 (1)/01/06/කො-211
දු.ක. 077 6736501
රාජසිංහ මාවත,
කොරතොට, කඩුවෙල.
ඊමේල්: ranapila@angampora.info

Youtube in Angampora