පිංතූර එකතුව - කොරතොට අංගම්පොර සම්ප්‍රදාය

ශ්‍රී ලාකාවේ අතීතයේ සටන් පරම්පරා කිහිපයක් පැවති අතර මේ වන විට ඒවා බහෝ දුරට අභාවයට ගොස් ඇති බවද නොරහසකි. ඉතිහා‍සයේ පටන් අප සටන් පරම්පරාව හැඳින්වූයේ කොරතොට ආරච්චි පරපුර ලෙස ය. අප සටන් කලාව කඩුවෙල කොරතොට ග්‍රාමය කේන්ද්‍ර කරගෙන ජීවත් වූ ප්‍රභල සටන් පරපුරකි.

පිංතූර එකතුව

Total Pages: 2 for 11 Total Albums

Angampora Book Launch

Our Tradition 1

Ran Kadu Poojava

Angam Demonstration

Guru Ajantha Mahantharachchi

Special Pictures

Panikki Poojava

Wedding of Guru Ajantha Mahantharachchi

Angam Fightings

Fightings at Angam Madu

Total Pages: 2 for 11 Total Albums